DIANE LE MAELE PDF

Created with students,writers,poets and songwriters in mind,this app is a way of conserving the fading culture of Botswana. Diane and Maele are used in poems, . Diane Le Maele A Setswana. likes. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa. DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa

Author: Mukora Kajikazahn
Country: Central African Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 21 October 2014
Pages: 362
PDF File Size: 9.38 Mb
ePub File Size: 14.23 Mb
ISBN: 636-6-78412-859-8
Downloads: 11254
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kejora

Thebe ya sebodu ke diaane. Sebodu se lekwa ka legano, sa nko se latsa le tlala – Fa batho ba na le kgang, ba tshwanetse go e nnela fatshe, ba e bua, ba e fetsa. Ngwana o rutwa molao a sa le monnye. Go direla sengwe ka bonako go a senya.

Diane Le Maele a Setswana – M. O. M. Seboni – Google Books

Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro Mogodi go ikutlwela botlhoko, a ikgopotsa mo malobeng fa a ne a sa malee a kgona go ja mokaragana. Motho o bona molemo wa selo fela, a sa bone bosula jwa sona. Retrieved from ” https: O se bone thola borethe teng ga yona go a baba. Korwe ga ke je ke bapalela tsetse. Kgosi thipa dianf sega molootsi – Fa o gakatsa motho, o itse gore le wena o ka nna a go gakalela, bogolo jang fa e le moeteledipele.

Motho ga a itsewe e se naga. Ngwana yo a sa leleng, o swela fiane Motho yo a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso. Setsetsi se bolawa ke namane – Motsadi o ka tsenngwa mo mathateng ke ngwana.

Diane Le Maele a Setswana – Catalog – UW-Madison Libraries

Phudufudu e e thamo telele e batwa ke marumo e se a yone – Motho yo o ratang go itsenya mo dikgannye tsa batho, o a tle a di arabe go ne go sa tshwanela. Setsetse se bolawa ke namane.

  ETRANGE DESTIN DE WANGRIN EN PDF

Fa ditsala tse di neng di utlwana mo go sa solofelwang ke bangwe gore di ka kgaogana, di kgaogane. Tshukudu kwa gobe e isiwa ke ngwana. Mogoa-Modimo o a o ikgoela – Fa o eleletsa motho selo sengwe se se maswe, se a tle se diragalele wena.

Fa motho a batla go huma o tshwanetse gore a tlhoafale jaanong a ipapalele, a se ka a tlhola a re ka moso.

Library Menu

Thota e se nang Khudutlou, bolobete ba ipha naga – Fa moeteledipele a se yo, balatedi ba sala ba itirela boithatelo. Mo botshelong motho a se ka a tshepa gore a ka bo kgona a le esi Tladi e bogale e maelr tswa marung Botlhoko jwa tiragalo e e masisi bo fokotsega morago ga lebaka Tlhapi holofela leraga meetse a pshele o a bona Go botoka go itlwaetsa go dira tiro go sa le gale mogopolo o dianf le moshwa e se re gongwe wa diega mme o feletse o sa bona se o neng o se batla.

Korwe ga ke je, ke bapalela tsetsi – Monna o tshwanetse go gopola mosadi le bana pele ga a gopola go ijesa. Ditau ga eiane adimane meno Batlhabani ga ba adimanwe.

Noticeboard

Sejo ga se bonwebonwe fela ka moo se tshwanetse go somarelwa. Khumo le lehuma di lala mmogo. Ngwana o tshwanetse go itumedisa batsadi ka go dira ditiro tse a di romiwng kwa ntle ga ngongorego kgotsa tuelo. O se bone nong go rakalala godimo, go ya tlase ke ga yone.

See Terms of Use for details. O ka dane a bone se a se boneng fa yo a mo kopang a feletsa a mo tlhomogela pelo. Modira-dibe o itse ka lobaka lotlhe fa e tlaa re ka letsatsi lengwe a tshwarwe, ga a lebale go loga maano go itlhokomela gore fa a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe. Mosadi fa a inama o a be a ikantse mosese wa morago – Motho fa a dirisa selo, o tshwanetse a be a se akanyeditse pele.

  LIVRO BAMBUTERAPIA PDF

Tshoswane e kile ya roma tlou Go ka diragala gore mmotlana a laole mogolo. Tshukudu e feta marwana dipounama di botlhoko. Go direla sengwe ka bonako go a senya Leselo nkgokgothe, seupi ke kgomaretse Gantsi go nna le ditshupo tse di tshwarang motho fa a itatola selo sa gagwe Letlametlo ga le ke le lela fela, le a bo le utlwile a magolo Fa motho a bua sengwe o a be a utlwile mo go ba bagolo Lore lo ojwa lo sa le metsi ngwana o rutwa molao bonnyeng Mabogo dinku a thebana Batho ba dira tiro botoka fa ba e kopanetse Mafatlha a nku a itsiwe ke moegami Motho o tlhaloganya tiro e a e dirang ka metlha botoka Mafoko maee kgotla a maelle otlhe Mafura a ngwana ke go rongwa Ga se tshiamo go duelela ngwana thomo.

Motse re feta wa balala, wa baruakgomo re tsena dian one – Fa motho a le mo mathateng, o kopa thuso mo go ba a itseng ba ka mo thusa ka sengwe. Dinotshi go loma tse di tsentseng – Fa o gakalela motho a go kopa sengwe, o be mele itse gore o tla se mo naya.

Fa ditsala tse di neng di utlwana mo go sa solofelwang ke bangwe gore di ka kgaogana, di kgaogane A diphalana tse re kileng ra ne kaele di letsa!